“ mọi người sẽ là nhân viên kiểm tra sản phẩm. làm mọi việc đều tuân theo qui trình và kế hoạch, chất lượng luôn yêu cầu tốt, thành quả kinh doanh luôn phải cao”

Hình ảnh

Tiếng Việt